ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം “പ്രവാചകൻ” മുഹമ്മദ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ? വസ്തുതകൾ ഇങ്ങനെ…!

Jazar Mohamed

“അതായത്, മുആവിയയുടെ കാലത്ത്, ഹിജ്റാബ്ദം 44 ൽ, മുസ്ലിംകൾ ഹിന്ദ് ആക്രമിച്ചു. താഴെ വിവരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.
അദ്ദേഹം ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ കീഴടക്കുകയും അവിടങ്ങളിൽ ആളുകളെ കൊല്ലുകയും അടിമകളാക്കി പിടിക്കുകയും ഗനീമത്ത് (യുദ്ധ മുതലുകൾ) ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം സോമനാഥ ക്ഷേത്രം ആക്രമിക്കുകയും അവിടുത്തെ വിഗ്രഹം (ജ്യോതിർലിംഗം) തകർക്കുകയും അവിടുത്തെ ആഭരണങ്ങൾ കെെക്കലാക്കുകയും ചെയ്തു. ശേഷം വിജയ ശ്രീ ലാളിതനായി മടങ്ങി.”

ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം “പ്രവാചകൻ” മുഹമ്മദ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ? ആദ്യം പ്രസ്തുത ഹദീസ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം.

It was narrated that Thawban, the freed slave of the Messenger of Allah (ﷺ), said:

“The Messenger of Allah (ﷺ) said: ‘There are two groups of my Ummah whom Allah will free from the Fire: The group that invades India, and the group that will be with ‘Isa bin Maryam, peace be upon him.'”

Hasan (Darussalam)

Sunan an-Nasa’i 3175
In-book : Book 25, Hadith 91
English translation : Vol. 1, Book 25, Hadith 3177

ഇതാണ് ഹദീസ്. അപ്പോ കാര്യം വ്യക്തമായി.

ഇനി ഇതിനെ പറ്റി പ്രഗൽഭരായ ഇസ്‌ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം.

1) ഖുർആൻ മുഫസ്സിറും ഇസ്‌ലാമിക ചരിത്രകാരനും പണ്ഡിതനുമായ മഹാനായ Ibn Katheer (ഇബ്നു കസീറ്) ന്റെ കൃതി അൽ ബിദായ വന്നിഹായ–യിൽ നിന്നും.
“The Muslims invaded India at the time of Mu‘aawiyah, in 44 AH, and there occurred things which will be explained below. It was also invaded by the great ruler Mahmoud ibn Sabuktagin, the ruler of Ghaznah who conquered India around 400 AH. He invaded the land, where he killed, took prisoners, and captured booty. He entered Somnath where he broke the greatest idol that they used to worship, and he captured its swords and necklaces. Then he returned, safe and victorious.”
(Al-Bidaayah wa’n-Nihaayah 6/223)

അതായത്, മുആവിയയുടെ കാലത്ത്, ഹിജ്റാബ്ദം 44 ൽ, മുസ്ലിംകൾ ഹിന്ദ് ആക്രമിച്ചു. താഴെ വിവരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹിജ്റാബ്ദം 400 ൽ മഹാനായ ഗസ്നവി ഭരണാധികാരി മഹ്മൂദിനാലും ഹിന്ദ് കീഴടക്കപ്പെട്ടു.

അദ്ദേഹം ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ കീഴടക്കുകയും അവിടങ്ങളിൽ ആളുകളെ കൊല്ലുകയും അടിമകളാക്കി പിടിക്കുകയും ഗനീമത്ത് (യുദ്ധ മുതലുകൾ) ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം സോമനാഥ ക്ഷേത്രം ആക്രമിക്കുകയും അവിടുത്തെ വിഗ്രഹം (ജ്യോതിർലിംഗം) തകർക്കുകയും അവിടുത്തെ ആഭരണങ്ങൾ കെെക്കലാക്കുകയും ചെയ്തു. ശേഷം വിജയ ശ്രീ ലാളിതനായി മടങ്ങി.

Ibn Katheer (may Allah have mercy on him) said concerning the events of the year 94 AH:

“In that year, al-Qaasim ibn Muhammad ath-Thaqafi conquered India and captured booty that cannot be enumerated or described.”
(Al-Bidaayah wa’n-Nihaayah 9/113)

അതായത്, al-Qaasim ibn Muhammad ath-Thaqafi എന്ന മുസ്ലീങ്ങളുടെ ഖലീഫ വലീദിന്റെ സേനാപതി ഇന്ത്യയെ 714 CE–യിൽ ആക്രമിക്കുകയും തിട്ടപ്പെടുത്താത്ത കണക്കിന് യുദ്ധ മുതലുകൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തു.

Ibn Katheer (may Allah have mercy on him) said concerning the events of 96 AH:

“In that year, Yameen ad-Dawlah – Mahmoud ibn Sabuktigin – invaded India, conquering major cities and seizing a large amount of booty. He took captive one of their kings – namely the king of Karachi – who fled when he conquered it, and he broke their idols.”
(Al-Bidaayah wa’n-Nihaayah 11/358).

Mahmoud ibn Sabuktagin (Mahmoud Ghazni) ഇന്ത്യയെ 716–ൽ പിന്നെയും അക്രമിക്കുകയും, ധാരാളം യുദ്ധ മുതലുകൾ എടുക്കുകയും, കറാച്ചിയിലെ രാജാവിനെ തടവുകാരനായി എടുക്കുകയും, ജനങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളെ തകർക്കുകയും ചെയ്തു.

Ibn Katheer also (may Allah have mercy on him) said concerning the events of 149 AH:

“In that year, Mahmoud ibn Sabuktigin invaded India, and met the king of India in battle. There was a great deal of fighting among the people, then the fighting ended with a great defeat for India, and the Muslims killed many of them and captured a great deal of booty from them, including gemstones, gold and silver. They also took from them two hundred elephants and they tried to pursue those who fled the battlefield, and destroyed many temples.
(Al-Bidaayah wa’n-Nihaayah 12/8)

അതായത്‌, 769 CE–യിൽ, Mahmoud ibn Sabuktagin (Mahmoud Ghazni) ഇന്ത്യയെ പിന്നെയും അക്രമിക്കുകയും, ഇന്ത്യയിലെ ഒരു രാജാവുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം, ഇന്ത്യൻ രാജാവ് തോൽക്കുകയും, മുസ്ലീങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരെ കൊല്ലുകയും, ധാരാളം യുദ്ധ മുതൽ (രത്നകല്ലുകൾ, സ്വർണ്ണം, വെള്ളി) കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്തു.

മാത്രമല്ല, 200 ആനകളെ എടുക്കുകയും എതിർ പക്ഷത്തുള്ളവരെ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുകയും, ഒട്ടേറെ അമ്പലങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

2) Shaykh Siddeeq Hasan Khan (d. 1307 AH – may Allah have mercy on him) said:
With regard to India, it was conquered during the reign of al-Waleed ibn ‘Abd al-Malik, at the hands of Muhammad ibn Qaasim ath-Thaqafi in 92 AH, and his banners reached from the borders of Sindh to Kannauj in 95 AH. After he returned, the rulers of India returned to their places and the rulers among the Marwanid and ‘Abbasid caliphs remained in Sindh.

The author of al-Mughni said: … At the end of the fourth century AH, Sultan Mahmoud al-Ghaznawi set out to invade India, and he came several times; he was victorious and he captured war booty, and he wrested Sindh from the governors of the ‘Abbasid caliph al-Qaadir Billah ibn al-Muqtadir. But Sultan Mahmoud did not stay in India. His sons controlled a region stretching from Ghazneen to Lahore until the Sultan Mu‘izz ad-Deen Saam al-Ghuri took over Ghazneen, and came to Lahore and captured Khusrau Malik, who was the last ruler the Ghaznawi dynasty. He seized control of India and made Delhi the seat of government in 589 AH.

From that date until the end of the twelfth century, the kingdoms of India were in the hands of Muslim Sultans.

[Abjad al-‘Uloom (1/344-345)]

Shaykh Siddeeq Hasan Khan എന്ന 19–ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യൻ ഇസ്‌ലാമിക പണ്ഡിതൻ തന്റെ കൃതിയായ Abjad al-‘Uloom–ൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറേബ്യയിലെ മുസ്ലീങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ അക്രമിച്ചു കീഴടക്കിയത് 712 CE–യിലാണ്.

6–മത്തെ ഉമയ്യദ് ഖലീഫയായ al-Waleed ibn ‘Abd al-Malik ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, സേനാഥിപനായ Muhammad ibn Qaasim ath-Thaqafi–യാണ് ഇന്ത്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ സിന്ധ് (പാകിസ്ഥാൻ) മുതൽ കന്നോജ് (ഉത്തർ പ്രദേശ്) വരെ ആക്രമിച്ചതും കീഴടക്കിയതും.

അതിന് ശേഷം,1025 CE–ൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മഹ്മൂദ് ഗസ്നിയും (അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്‌നാവി) വന്നു ഗുജറാത്ത് അക്രമിക്കുകയ്യും, പിന്നീട് സോമനാഥ് ക്ഷേത്രം ആക്രമിക്കുകയും അവിടുത്തെ വിഗ്രഹം (ജ്യോതിർലിംഗം) തകർക്കുകയും അവിടുത്തെ ആഭരണങ്ങൾ കെെക്കലാക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇന്നും ലോകത്തെ പല തീവ്ര ഇസ്‌ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരും ഇന്ത്യയെ അക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ആഹ്വാനം നൽകുകയും ഭാവിയിൽ ഇത് എന്തായാലും സംഭവിക്കും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയും അതിനുള്ള ധാർമ്മിക പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിശിഷ്യാ പാകിസ്ഥാനിലെ ഇസ്‌ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ. അതുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഇസ്‌ലാമിക ഭരണകൂടം അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല.

കേരളത്തിലെ മദൂദികളും, കേരള താലിബാൻ ഘടകവും, തീവ്ര വഹാബി/സലഫി ജിഹാദികളും അല്ലാതെ ഒരൊറ്റ സാധാരണ ഇന്ത്യൻ മുസ്‌ലിം പൗരൻ പോലും ഭാവിയിൽ ഇനിയും സംഭവിക്കും എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രവാചക പ്രവചനത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് കൂട്ടുനിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here